Условия за пътуване

I. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЯНА НА ДОГОВОР

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.

2. Промяна в клаузите на настоящия договор може да се извърши само при взаимно съгласие на двете страни или при случаите, посочени в т. III, ал. 3 и ал. 4 от настоящия договор.

3. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно КЛИЕНТА, който може:

a) да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение, уточняващо тяхното отражение върху цената.

б) да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

4. КЛИЕНТЪТ e длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение по горната точка в 3-дневен срок, но не по-късно от началната дата на пътуването.

5. Цената на организираното пътуване може да се коригира преди датата на пътуването според:

а) промяната в размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като гранични, пристанищни, летищни, пътни и други такси.

б) промяната в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото.

в) промяната в обменния курс на лева към EUR, USD с повече от 5% в периода от сключването на договора до началната дата на пътуването.

II. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

1. В случай, че КЛИЕНТЪТ се откаже от настоящия договор, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява депозита при следните неустойки:

1) до 30 дни преди пътуването - 0 %

2) 29 - 15 дни преди пътуването - 10 %

3) 14 - 7 дни преди пътуването - 50 %

4) под 6 дни - 100 %

2. В случай, че КЛИЕНТЪТ прекрати по свое желание пътуването през периода на провеждането му, той няма право да претендира за възстановяването на суми. В този случай КЛИЕНТЪТ сам урежда завръщането си.

3. При пропускане на часа на заминаване от страна на КЛИЕНТА по негова вина му се удържа 100% от стойността на пътуването.

III. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА ТУРОПЕРАТОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, ако не е набран минималния брой участници за осъществяването му и в срок, оказани в т. I на настоящия договор.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за анулиране на договора или промени в пътуването поради непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от ТУРОПЕРАТОРА.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКСКУРЗИЯТА

1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва всички обявани от ТУРОПЕРАТОРА часове на явяване. В случай, че КЛИЕНТЪТ пропусне часа на явяване на определено място, КЛИЕНТЪТ заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с неговото връщане. В този случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

V. ЗАСТРАХОВКИ

1. В цената на пътуването в чужбина са включени застраховка “Медицински разходи при пътуване в чужбина” при лимит на отговорност за всяко застраховано лице 10 000 EUR.

2. В цената на пътуването в чужбина е включена застраховка, покриваща отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност в размер до 15 000 лв.

3. Застраховкaтa по горепосоченaтa алинея е сключена при ЗПАД “Булстрад” с адрес: София 1000, пл. “Позитано” №5, тел. 02/ 985 66 100.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации, относно организацията и провеждането на пътуванията, се представят в писмен вид в срок до 7 дни след крайната дата на пътуването.

2. В случай на рекламация, КЛИЕНТЪТ е длъжен да представи протокол, подписан от придружаващия служител на ТУРОПЕРАТОРА, представител на приемащия туристически партньор, администрацията на обекта, предоставящ услугата и от представители на КЛИЕНТА. Без представянето на такъв протокол или документ, удостоверяващ, че КЛИЕНТЪТ е предявил рекламация на мястото на потребяване на туристическата услуга, ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема ангажимента за разглеждане на рекламацията, нито за възстановяване на каквато и да е сума.

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря на рекламацията до един месец от депозирането й.

4. При основателна рекламация, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е до еднократния размер на общата цена на пътуването.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С подписване на настоящия Договор, КЛИЕНТЪТ декларира своето изрично съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат използвани за нуждите за осъществяване на резервираните и платени от него туристически продукти и услуги.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че личните данни, предоставени от КЛИЕНТЪТ, ще бъдат съхранявани и използвани, според изискванията на Закона за защита на личните данните и информацията, подадена от ТУРОПЕРАТОРА в Комисията за защита на личните данни.
Абонамент за бюлетин
Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин за специални оферти. Попълнете тук:
Проверка на резервация
Въведете номер на резервация и PIN и вижте статуса на вашата резервация
Посетете ни във Facebook
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed sem id velit pulvinar.